161216-Hula_Agamon-6098

161216-Hula_Agamon-6098

161216-Hula_Agamon-5480

161216-Hula_Agamon-5480

161216-Hula_Agamon-5540

161216-Hula_Agamon-5540

161216-Hula_Agamon-5574

161216-Hula_Agamon-5574

161216-Hula_Agamon-5577

161216-Hula_Agamon-5577

161216-Hula_Agamon-5933

161216-Hula_Agamon-5933

161216-Hula_Agamon-5936

161216-Hula_Agamon-5936

161216-Hula_Agamon-5979

161216-Hula_Agamon-5979

161216-Hula_Agamon-6053

161216-Hula_Agamon-6053

161216-Hula_Agamon-6059

161216-Hula_Agamon-6059

161216-Hula_Agamon-6082

161216-Hula_Agamon-6082

161216-Hula_Agamon-6117

161216-Hula_Agamon-6117

161216-Hula_Agamon-6128

161216-Hula_Agamon-6128

Photographer Working in the Dark of Predawn

Photographer Working in the Dark of Predawn

Flying Cranes Reflected in Lake

Flying Cranes Reflected in Lake

Flying Over Bamboo

Flying Over Bamboo

Flying Under Radar of Sunrise

Flying Under Radar of Sunrise

20161216_073306

20161216_073306

161216-Hula_Agamon-6096

161216-Hula_Agamon-6096